ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Pamiętajcie Państwo, że wnioski będą przyjmowane dopiero od 1 kwietnia (termin jest zapisany w ustawie). Wcześniej można się jednak przygotować tak, aby nie trzeba było donosić dokumentów i wydłużać formalności. Okres 2018/2019, na który ustalone będzie prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 lipca 2018 roku elektronicznie, natomiast od 1 sierpnia 2018 roku w formie papierowej.

Do weryfikacji prawa do w/w świadczenia na pierwsze dziecko w pierwszym okresie będą brane pod uwagę dochody z 2017 roku.

GOPS ma 3 miesiące na wypłatę 500 zł. Jeśli pieniądze zostaną przyznane, dostaniecie je Państwo z wyrównaniem od kwietnia!

Jeżeli wniosek złożycie Państwo w lipcu, świadczenie otrzymacie od lipca 2016 bez wyrównania.

 1. Kompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów Wniosek 500+ można będzie otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Udaninie lub wydrukować: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymieniamy wszystkie dokumenty dotyczące różnych sytuacji:

 1. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, jeśli chcecie dostać 500 złotych również na pierwsze dziecko

  1. oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres (w 2016 wyjątkowo brany jest pod uwagę rok 2014), na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  2. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

  3. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,

  4. umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,

  5. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

  6. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

  7. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu,

  8. w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

  9. dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

  10. dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

  11. dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

 1. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

 2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

 3. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

 4. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

 5. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

 6. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. Są to wszystkie dokumenty , które przewidziało ministerstwo. Do pierwszych trzech będą przygotowane specjalne wzory oświadczeń, które trzeba będzie tylko wypełnić

 1. Podliczenie swoich dochodów i sprawdzenie, czy przekraczają warunek progowy przy pierwszym dziecku 800 złotych na osobę w rodzinie lub 1200 w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności. W tym roku jako bazowe są pod uwagę brane dochody z 2014 roku, dlatego musicie Państwo pamiętać również o dochodach utraconych lub uzyskanych. (w roku 2014 i następnych latach). Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek wątpliwości, zapytajcie w GOPS w Udaninie tel.76 870 92 41.

 2. Wypełnienie wniosku 500+. Jak wypełnić wniosek 500+? Nie jest on zbyt skomplikowany. Pamiętajcie Państwo jednak, że jest to obowiązkowe, ponieważ bez wniosku 500 złotych na dziecko nie można otrzymać. W razie zapytań szczegółowych należy skorzystać z uruchomionej infolinii, gdzie pod nr tel. 71 340 61 11 lub 71 340 61 17. urzędnicy odpowiadają na Państwa pytania lub skontaktować się z GOPS w Udaninie.

 3. Wysłanie lub osobiste dostarczenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie

Po wypełnieniu wniosku można:

 • złożyć go osobiście :Udanin 86B, 55-340 Udanin,

 • wysłać pocztą poleconą na adres j.w. lub przesłać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego :

  1. utworzony przez właściwego ministra do spraw rodzin portal Empatia, prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  2. udostępniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych -Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)

  3. system banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji

  4. elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) PRAKTYCZNE RADY INFORMATYKA:

Przygotuj się już dziś na elektroniczne złożenie wniosku o wypłatę Aby założyć konto na portalu ePUAP należy:

 1. Wejść na stronę www.epuap.gov.pl

 2. W prawym rogu wybrać "Zarejestruj się" i wpisać swoje dane

 3. Wypełnić proponowany po rejestracji wniosek o profil zaufany lub po zalogowaniu kliknąć w swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu w "Moje profile zaufane"

 4. Wybrać "złóż wniosek"

 5. Udać się do najbliższej placówki potwierdzającej profil zaufany (jednokrotna czynność) - np. Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej Lista punktów potwierdzających profil zaufany -https://epuap.gov.pl/wps/myportal/punkty-potwierdzenia-pz

Profil Zaufany to darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją.5. Zaplanowanie na co wydane zostanie 500 złotych

Najprzyjemniejszy krok. Należy jednak pamiętać, że świadczenie należy przeznaczyć zgodnie z zapisami w ustawie. W razie wątpliwości GOPS będzie mógł wszcząć postępowanie w celu zmiany sposobu wypłaty na formę rzeczową lub opłacanie usług.