STYPENDIA

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być większy niż kwota 528,00 zł.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,

 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 poz.2198) pomoc materialna przysługuje:

 • uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia – nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 • wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu zakończenia jego realizacji,

 • słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zwanych w dalszej części „uczniem”.

Pomoc realizowana będzie na wniosek strony w formie:

 • Stypendium szkolnego

 • Zasiłku szkolnego

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać od 01 września do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie od 01 października do 15 października. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu.

Stypendium szkolne może być przyznane w okresie od września do czerwca w danym roku szkolnym , a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych od października do czerwca danego roku szkolnego

Wysokość stypendium uzależniona jest od kryterium dochodowego.

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania

 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym , w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, zakup strojów sportowych.

Koszty poniesione przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie dokumentów tj.:

 • faktur

 • rachunków imiennych

 • dowodów wpłaty

 • imiennych biletów

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu, jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Powyższe dokumenty powinny zawierać:

 • nazwę wystawcy (czytelna)

 • data wystawienia/sprzedaży

 • nr dokumentu

 • nazwa przedmiotu

 • imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Dochód uprawniający do przyznania stypendium nie może być wyższy niż 528,00 zł. na osobę w rodzinie zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej.

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO ZGODNIE Z ZALECENIAMI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ:

 1. Podręczniki

 2. Zeszyty

 3. Słowniki

 4. Encyklopedie

 5. Atlasy

 6. Tablice matematyczne

 7. Lektury szkolne

 8. Tornister (plecak szkolny)

 9. Obuwie sportowe

 10. Strój szkolny (biała bluzka, spódnica, garnitur, spodnie galowe, biała koszula, strój na zajęcia wychowania fizycznego - bluza sportowa, dres, spodnie sportowe, koszulka sportowa, spodenki gimnastyczne)

 11. Artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe, np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, temperówki, kalkulatory, ołówki, długopisy, pióra, gumki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.)

 12. Biurko do nauki

 13. Sprzęt komputerowy oraz programy komputerowe edukacyjne

 14. Pomoce naukowe

 15. Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych (językowych, sportowych, itp.)

 16. Koszt wyjazdu na „zieloną szkołę”

 17. Koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum, itp.

 18. Zwrot kosztów dojazdu do szkół.

Uwaga

 1. Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę.

 2. Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów.

 3. Każdy dokument potwierdzający zakup w/w artykułów winien być opisany (data zakupu, dla kogo, jakie przedmioty zostały zakupione, podpis rodzica-opiekuna lub dziecka pełnoletniego).