ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

  Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która uznaje, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne maja obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany przez Wójta Gminy Udanin w dniu 17 październik 2011r.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

 • Policji;

 • oświaty;

 • ochrony zdrowia;

 • organizacji pozarządowych;

 • kuratorzy sądowi;

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z rożnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy.

Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków zawodowych i służbowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. Dz. U. Nr 209, poz. 1245, w sprawie procedury „ Niebieskiej Karty” oraz wzoru formularzy „ Niebieska Karta” (NK) wszczęcie procedury może nastąpić poprzez wypełnienie formularza Niebieskiej Karty „ A „ którą może sporządzić przedstawiciel wymienionych wyżej instytucji.

„Niebieska Karta” - to rozpoznanie zaburzeń życia rodzinnego wywołanych nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy, ułożenie planu pomocy oraz podjęcie działań interwencyjnych.

Celem Zespołu jest stworzenie jednolitego, silnego frontu oddziałującego zarówno na osobę doznającą, jak i osobę stosującą przemoc oraz spójnego przepływu informacji pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie.

INFORMACJA

 1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Udaninie, 55-340 Udanin 86B ( pok.. na I piętrze) tel. 76 8709241

 2. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą domową - budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie, czynny w – pierwszą środę miesiąca w godz. od 9:00 do 13:00 oraz w trzecią środę miesiąca w godz. 14:00 do 18:00

 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych nr tel/ 768709241.

 4. Konsultacje psychologiczne od 9:00 do 13:00