PLIKI DO POBRANIA

 

 

Świadczenia Rodzinne:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenie pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczaltowanym podatku dochodowym

Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce

Oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytuł samotnego wychowywania dziecka

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Zaświadczenie/Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Zaświadczenie/Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

 

 

Fundusz Alimentacyjny:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczaltowanym podatku dochodowym

Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów

Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów

Zaświadczenie /Oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej

 

 

Świadczenie Wychowawcze:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczaltowanym podatku