DODATKI MIESZKANIOWE

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek na odpowiednim druku (można go otrzymać w GOPS), wraz z deklaracją o wysokości dochodów w gospodarstwie domowym.

Właściciel domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu oraz rachunki dotyczące wydatków.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy można składać w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie.

Wnioski przyjmowane są do 20-ego dnia każdego miesiąca.

U W A G A

Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

W praktyce oznacza to, iż składając wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego np. w marcu przyznanie dodatku nastąpi od kwietnia.

Osoby korzystające z dodatków mieszkaniowych aby zachować ciągłość w jego otrzymywaniu powinny składać wnioski w ostatnim miesiącu, do którego mają przyznany obecny dodatek (np. jeśli dodatek mieszkaniowy przyznany jest na okres od 1 stycznia do 30 czerwca wówczas kolejny wniosek należy złożyć w czerwcu).

 Kryterium dochodowe obowiązujące od marca 2018r.

 Gospodarstwo wieloosobowe 1287,25 (125%)

 Gospodarstwo jednoosobowe 1802,15 (175%)

 

DODATEK ENERGETYCZNY

  dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

 

Od dnia 01 stycznia 2014r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca , który spełnia jednocześnie następujące warunki;

1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71, poz.734, z późn.zm. )

2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

3) zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny będzie wypłacany w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny będzie wynosić miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Celem otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć stosowny wniosek w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej w Udaninie .

Dodatek energetyczny przyznawany będzie na wniosek osoby uprawnionej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji.

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 kwiecień 2017. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od 01. maj 2018 do 30. kwiecień 2019 r dla gospodarstwa domowego :

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,35 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,92 zł/miesiąc.

Do wniosku należy dołączyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U Nr 71 poz.734 z 2001 r. późn. zmian.), reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156 z 2001r poz.1817/.

DOKUMENTY

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

 2. deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres.

DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

 2. członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

 3. osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,

 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

DOCHÓD

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Najniższa emerytura od marca 2018 r.wynosi 1029,80

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się:

 • dodatków dla sierot zupełnych,

 • zasiłków pielęgnacyjnych,

 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej

 • dodatku mieszkaniowego,

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

 • pomocy w zakresie dożywiania

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
 • 40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
 • 45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
 • 55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
 • 65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób
 • 70m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

GOSPODARSTWO DOMOWE

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującego lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

WYDATKI NA MIESZKANIE

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym ,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się:

 1. opłat za gaz przewodowy,

 2. energię elektryczna,

 3. ubezpieczeń,

 4. podatku od nieruchomości,

 5. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU

W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości . Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

ODMOWA PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że :

 1. występują rażące dysproporcje pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu własnych środków finansowych lub posiadanych zasobów majątkowych

 2. faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana we wniosku.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO:

 • Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (decyzja, umowa najmu, podnajmu, akt notarialny, itp.).

 • Wydruk opłat czynszowych, ew. dokument poświadczający wysokość wydatków za miesiąc, w którym składany jest wniosek.

 • Opłacony rachunek za wodę za ostatni miesiąc, ew. dwa ostatnie dowody wpłat określające ilość zużytej wody, datę odczytu oraz kwotę (w przypadku posiadania wodomierzy).

 • Zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (z uwzględnieniem zasiłków rodzinnych w przypadku ich pobierania). Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

 • Decyzję lub 3 ostatnie odcinki renty, emerytury (w przypadku osób pobierających świadczenie z ZUS lub KRUS).

 • Decyzję ZUS (w przypadku pobierania zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego).

 • Zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem o dochodzie uzyskanym z tej działalności (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej).

 • Dokument poświadczający wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności gospodarczej (w przypadku wyrejestrowania).

 • Zaświadczenie o wysokości dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego (w przypadku jego prowadzenia). Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

 • Zaświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia z tytułu:

 1. odbywania służby wojskowej,

 2. nauk zawodu,

 3. płatnych praktyk,

 4. pobieranych stypendiów.

 • Ostatni rachunek za energię elektryczną (w przypadku braku centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody, gazu przewodowego).