Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie z siedzibą w Udaninie ul. Udanin 86b, 55-340 Udanin, reprezentowany przez Kierownika ośrodka.
 2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Udaninie został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą  adresu e mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem tel. 693337954
 3. Celem zbierania danych jest realizacja zadań wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
  1. udzielona przez Panią/Pana zgoda n (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  2. działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (Art.6 ust.1 lit. b RODO)
  3. obowiązki prawne ciążące na Administratorze w szczególności wykonywanie ustaw;
   • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 poz. 1769 ze zm.).
   • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j.Dz.U. z 2017 r.poz. 1952. ze zm. ),
   • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz. 1851 ze zm. ),
   • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.Dz.U.z 2018 r., poz. 554 ze zm. ),
   • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm. ),
   • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860) w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952. ze zm. ),
   • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.jDz.U.z2017r., poz. 697 ze zm.);
   • ustawy z dnia 29 lipca 2015 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390);
   • ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm. );
   • ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm. );
   • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.).
   • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
   • aktów wykonawczych.
  4. niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  3. żądania usunięcia danych, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
  6. ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji kontaktów z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja innych wniosków, z którymi Pani/Pan wystąpi.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych.
 11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.