OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

– GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W UDANINIE

 

Ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Udaninie, 55 - 340 Udanin 86 B

Liczba i wymiar etatu: 1

I. Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:

ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

II. Dodatkowe wymagania:

 1. Znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,

 2. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,

 3. Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, zamówień publicznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych,

 4. Znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

 5. Posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

 6. Umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych,

 7. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

 8. Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

 9. Znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych,

 10. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,

 11. Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,

 12. Predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego oraz do pracy w zespole, umiejętność organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi.


III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku.

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. Sporządzenie sprawozdań finansowych i statystycznych,

 3. Prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,

 4. Przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 6. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki,

 7. Opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,

 8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 9. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,

 10. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,

 11. Nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,

 12. Sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,

 13. Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,

 14. Rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 15. Kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Ośrodku (rozliczenie inwentaryzacji rocznej),

 16. Zapewnienie terminowego ściągania należności,

 17. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

 18. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,

 19. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy,

 20. Prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw,

 21. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika GOPS należą do kompetencji Głównego Księgowego.

IV. Wymagane dokumenty.

 1. List motywacyjny,

 2. Życiorys - CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,

 3. Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 4. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),

 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:

 1. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 2. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 3. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 4. oświadczenie kandydata o treści „ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.).

V. Informacja o warunki pracy na danym stanowisku:

1. Praca w równoważnym systemie czasu pracy,

2. Praca przy komputerze.VI. Miejsce i termin składania dokumentów.

Oferty należy składać w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie, 55-340 Udanin 86, w terminie do 30 marca 2018 r. do godziny 15:00, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Główny Księgowy” .