Informacja

 

W październiku 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie rozpoczyna realizację Podprogramu 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Pomocą Żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej , spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj:

1.268,00 zł.- dla osoby samotnej

1.028,00 zł.- dla osoby w rodzinie

Osoby zainteresowane otrzymaniem żywności prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Udaninie celem kwalifikacji( pobranie druków umożliwiających przyznanie w/w pomocy).