Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie z siedzibą w Udaninie ul. Udanin 86b, 55-340 Udanin, reprezentowany przez Kierownika ośrodka.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020 – sierpień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu [OPR] do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie[OPL] na terenie województwa dolnośląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY  4 1 4,00
BURACZKI WIÓRKI  4 0,35 1,40
FASOLKA PO BRETOŃSKU  3 0,5 1,50
HERBATNIKI MAŚLANE  2 0,2 0,40
GROSZEK Z MARCHEWKĄ  8 0,4 3,20
MUS JABŁKOWY  2 0,72 1,44
KASZA JĘCZMIENNA  3 0,5 1,50
KONCENTRAT POMIDOROWY  7 0,16 1,12
MAKARON JAJECZNY   10 0,5 5,00
MLEKO UHT  7 1 7,00
OLEJ RZEPAKOWY  4 1 4
PASZTET DROBIOWY  2 0,16 0,32
PŁATKI OWSIANE  2 0,5 1,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE  5 0,3 1,50
FILET W OLEJU  7 0,17 1,19
RYŻ BIAŁY  2 1 2,00
SER PODPUSZCZKOWY  4 0,4 1,60
SZYNKA DROBIOWA  8 0,3 2,40
SZYNKA WIEPRZOWA  4 0,3 1,20
MIÓD NEKTAROWY  1 0,5 0,50
 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.
 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 29,59kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Święta Bożego Narodzenia to czas dzielenia się z osobami potrzebującymi.

Tradycyjnie jak co roku Kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie przygotowali paczki żywnościowe, które w dniach 17.12.2020 do 21.12.2020r. trafią do stałych podopiecznych, osób samotnych oraz rodzin wielodzietnych będących w trudnej sytuacji.

 

 

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Podziękowania

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie razem z pracownikami składa serdeczne podziękowania Państwu Izabelli i Johanowi van Vliet za przygotowanie 40 paczek żywnościowych oraz podarowanie pomocy lekarskich, środków opatrunkowych, sprzętu rehabilitacyjnego, odzieży, obuwia, pościeli, kocy.

Osoby obdarowane zostały wytypowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie. Dzięki rozdanym paczkom obdarowani spędzą te święta w lepszych nastrojach.

Dziękujemy również wolontariuszom oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Udanina za pomoc w przygotowaniu paczek.

Wasze otwarte i wrażliwe serca pokazały jak pięknie można się dzielić z drugim człowiekiem a Świąteczna Paczka dostarczyła wiele radości i wzruszeń naszym podopiecznym.

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie informuje,

że dzień 24. grudnia 2020r. (czwartek- Wigilia)

będzie dniem wolnym od pracy.

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Podziękowanie

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie wraz z pracownikami składa serdeczne podziękowania za okazałą pomoc i zaangażowanie Dyrekcji oraz pracownikom Dolnośląskich Młynów S.A. Ujazd Górny oraz Państwu Katarzynie i Łukaszowi Cebulak Sklep ,, Best- Ust’’ w Udaninie, którzy okazali nam swoje wsparcie i niezwłocznie pospieszyli z pomocą w zakupie artykułów żywnościowych, dla osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy Udanin.

Bardzo dziękujemy za włączenie się w akcję ,, Lodówka społeczna”.

 

Bierz przykład , nie marnuj jedzenia! Podziel się nim.

 

 

 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PODPROGRAM 2019 – efekty

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie z terenu województwa dolnośląskiego przy współpracy Bankiem Żywności we Wrocławiu realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.

 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);

 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane);

 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający);

 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju);

 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy);

 • tłuszcze (olej rzepakowy);

 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 210 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa dolnośląskiego.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

9.2377 ton żywności;

1.030 paczek żywnościowych;

4. W ramach Podprogramu 2019 dla 38 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

     • edukacji finansowej - 2 spotkań dla 19 uczestników;

     • kulinarnych - 2 spotkań dla 19 uczestników.

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie w związku z pogarszającą się sytuacją pandemii w całym kraju i przystąpieniem do programu "Wspieraj seniora" zapraszamy osoby chętne w ramach wolontariatu do wsparcia tut. jednostki w realizacji programu. Wspólne działania polegały by na dostarczeniu zakupów dla osób samotnych - nie posiadających rodziny, niepełnosprawnych w wieku powyżej 70 r. ż. 
Pomoc udzielana jest osobą nie będącym w kawarantannie lub izolacji domowej, tylko tym co znajdują się w grupie wysokiego ryzyka na zachorowanie.

Osoby chętne do pomocy prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 76 756 4200.

Przypominamy również o uruchomionej infolinii  22 505 11 11 gdzie można zgłosić potrzebę wsparcia - zrobienia i dostarczenia zakupów.


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  uruchomiło program "Wspieraj Seniora"  który w okresie pandemii ma pomóc seniorom w codziennym funkcjonowaniu. Program jest skierowany do osób powyżej 70 roku życia.  W szczególnych sytuacjach wiek może zostać obniżony. Wsparcie polega na dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby - dokonanie zakupów obejmujących takie artykuły jak spożywcze, środki higieny osobistej, leki itp.  Za zrobione zakupy płaci senior, osoba zgłaszająca się po wsparcie. 

Wsparcie można uzyskać dzwoniąc na bezpłatną  infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów   pod nr. tel.  22/ 505 11 11
Zgłoszenie z infolini zostanie przekazane do właściwego ośrodka pomocy do realizacji. 

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Lodówka społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie w porozumieniu z Fundacją Weźpomóż z Wrocławia w ramach kampanii społecznej umieścił w budynku GOPS Lodówkę Społeczną tzw. jadłodzielnię.

Idea akcji jest prosta, jeżeli zostało Państwu świeże, dobre do spożycia jedzenie wystarczy je dobrze zapakować i opisać (nazwa potrawy z datą jej przygotowania i dostarczyć do lodówki).

Ze Społecznej Lodówki mogą korzystać wszyscy seniorzy, osoby niezamożne, osoby które są w danej chwili głodne. Chodzi o dzielenie się nadwyżką zdatnego do spożycia jedzenia, które w innych okolicznościach trafiłoby do kosza.

Są wśród nas ludzie, dla których kupno jedzenia, ubrania lub lekarstw stanowi problem i muszą wybrać między którąś z tych podstawowych dla życia potrzeb. Mieszkają obok nas seniorzy, których niskie emerytury zmuszają do takich wyborów, niektórych z nich mijamy codziennie na swojej drodze nie rozpoznając w nich ludzi potrzebujących pomocy, często wstydzą się o nią poprosić.

Apelujemy do mieszkańców Gminy Udanin o wsparcie naszej inicjatywy i dzielenie się posiłkiem. Jest to na wspólna sprawa. Masz za dużo jedzenia? Włóż je do lodówki. Potrzebujesz jedzenia wyciągnij je z lodówki.

Z Lodówki Społecznej można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.00.

 

 

 

 

 

Osobisty plan awaryjny  

dla osób doświadczających przemocy domowej  

w czasie epidemii koronawirusa

 


Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że
w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny.  
Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść.  


Twoje bezpieczeństwo to priorytet.  
Nie jesteś winna/y przemocy i są ludzie, którzy chcą Ci pomóc! 

Pliki do pobrania

Osobisty plan awaryjny poradnik.pdf

Osobisty plan awaryjny - grafiki.pdf

 

 

 

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:

 1. a)
 2. b)racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. c)przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. d)prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu   [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa dolnośląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

 

 

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie informuje, że w dniu 15.01.2020 roku podpisał umowę z Bankiem Żywności we Wrocławiu na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019.

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

1.402,00 zł dla osoby samotnej

1.056,00 dla osoby w rodzinie

Od stycznia 2020 rozpoczynamy wydawanie żywności w ramach POPŻ.

Osoby zainteresowanie otrzymaniem żywności prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Udaninie, celem kwalifikacji ( pobieranie druków umożliwiających przyznanie w/w pomocy).

 

Podprogram 2019 – opóźnienie rozpoczęcia

Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności.

Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.

W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg. Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone się o 1 miesiąc. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia i nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji wcześniejszych programów, wiemy, że nastąpi to znacznie później. KOWR ma możliwość przyspieszyć procedurę wyłaniania zwycięzców i podpisywania z nimi umów, jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa.  Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana składu rocznego zestawu paczki – ilość koncentratu pomidorowego została zmniejszona z 8 do 7 sztuk. Fakt ten wynika ze wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach.

Bardzo ubolewamy nad powstałą sytuacją. Mamy nadzieję, że administracja rządowa dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu był jak najkrótszy.

PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie z terenu województwa dolnośląskiego przy współpracy Bankiem Żywności we Wrocławiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 280 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa dolnośląskiego, gminy Udanin

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 17.176 ton żywności;

- 1.860 paczek żywnościowych;

- 0 posiłków;

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 22 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne - 0 spotkań dla  0 uczestników

• Żywieniowe - 0 spotkań dla 0 uczestników

• Kulinarne - 2 spotkania dla 22 uczestników

 

 

 

Informujemy o zmianie danych adresowych i kontaktowych

Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie

 

Od dnia 2019-03-25 zmianie uległy niektóre dane adresowe i kontaktowe w Ośrodku. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Szczegóły w zakładce "O Nas" lub tutaj

 

Informujemy o zmianie godzin pracy

Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie .

 

Poniedziłek:  7:30 do 15:30
Wtorek:  7:30 do 16:30
Środa:  7:30 do 15:30
Czwartek:  7:30 do 15:30
Piątek:  7:30 do 14:30

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2018

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa dolnośląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

 

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie informuje, że w dniu 26.10.2018 roku podpisał umowę z Bankiem Żywności we Wrocławiu na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018.

Pomocą Żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej , spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj:

1.402,00 zł.- dla osoby samotnej

1.056,00 zł.-dla osoby w rodzinie

Od 09 listopada 2018r. rozpoczynamy wydawanie żywności w ramach POPŻ.

Osoby zainteresowane otrzymaniem żywności prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Udaninie celem kwalifikacji( pobranie druków umożliwiających przyznanie w/w pomocy).

 

Klauzula informacyjna

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Udaninie, 55-340 Udanin 86B.

 2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Udaninie został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon 693337954

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z realizacją zadań wynikających z Ustawa z dnia 12 marzec 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 700).

 4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

 1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

 2. Posiada Pani/Pan prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych,

 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

 3. żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 1. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

 3. ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 1. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

PODPROGRAM 2017 – efekty

 

 1. We współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu realizowaliśmy Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);

  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

  • tłuszcze (olej rzepakowy),

  • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 300 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa dolnośląskiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 14 ton żywności;

o 1950 paczek żywnościowych;

o 0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2017 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 6 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły 70 osoby

6. Rodzaje warsztatów:

• Ekonomiczne - 2 spotkań dla 18 uczestników

• Żywieniowe - 1 spotkań dla 15 uczestników

• Kulinarne - 3 spotkań dla 37 uczestników

• Niemarnowanie żywności - X spotkań dla X uczestników

 

 

 

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Udaninie

 

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Udaninie.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową)w tutejszym Ośrodku.

  W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

– GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W UDANINIE

 

Ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Udaninie, 55 - 340 Udanin 86 B

 

Liczba i wymiar etatu: 1

 

I. Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:

ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie w ramach akcji ,, Zdrowy uśmiech” pozyskał pasty do mycia zębów od firmy Colgate-Palmoliv z siedzibą w Świdnicy przeznaczone dla dzieci w wieku 6+Colgate Smiles junior.

Zapraszamy po odbiór past rodziny objęte pomocą tutejszego ośrodka

 

 

 

 

 

Informacja

 

W październiku 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie rozpoczyna realizację Podprogramu 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Pomocą Żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej , spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj:

1.268,00 zł.- dla osoby samotnej

1.028,00 zł.- dla osoby w rodzinie

Osoby zainteresowane otrzymaniem żywności prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Udaninie celem kwalifikacji( pobranie druków umożliwiających przyznanie w/w pomocy).

 

 PODPROGRAM 2016 – efekty

 

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności we Wrocławiu.

 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.

 3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 345 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

  • 15.565 ton żywności;

  • 2.225 paczek żywnościowych;

 5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 3 warsztatach edukacyjnych, w których wzięło 11 osób.

 6. Rodzaje warsztatów:

 • Ekonomiczne - 1 spotkań dla 10  uczestników

 • Żywieniowe - 1 spotkań dla 11 uczestników

 • Kulinarne - 1 spotkań dla 10 uczestników

 

Nowe wnioski 2017

Od 1 sierpnia 2017r. będą przyjmowane i kompletowane wnioski na nowy okres zasiłkowy (wraz z kopiami niezbędnych dokumentów) o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) , zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego.

Pliki do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego oraz dodatków do zasilku rodzinnego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Wniosek o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego.

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie informuje, iż w dniu 28.12.2016 r. na stronie Ministerstwo Pracy zostały zamieszczone nowe wytyczne POPŻ Podprogram 2016.

Wytyczne wchodzą z dniem 01.01.2017 r. ”Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniająca kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej

tj. 1268 zł. – dla osoby samotnie gospodarującej

1028 zł. – dla osoby w rodzinie

Osoby zainteresowane otrzymaniem żywności prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Udaninie celem kwalifikacji (pobranie druków umożliwiających przyznanie w/w pomocy)

Nadmienić należy, że do 31 grudnia 2016 r. dochód nie mógł przekroczyć 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 7 ustawy o pomocy społecznej

czyli 951 zł. – na osobę samotną

771 zł.- na osobę w rodzinie


 

                                   

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

 

INFORMACJA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

" SZLAKIEM GRANITU"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" (obejmujące gminy Dobromierz, Kostomłoty, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica, Udanin i Żarów) informuje, iż w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczyła do realizacji następujące cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia:

Cel ogólny: Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu”

Cel szczegółowy: 1.1. Stworzenie na bazie walorów przyrodniczych i kulturowych ciekawej oferty dla turystów oraz możliwości spędzenia czasu wolnego przez mieszkańców

Przedsięwzięcie I. „Szlakiem Granitu” – turystycznie i rekreacyjnie

Cel szczegółowy: 1.2. Rozwój zróżnicowanej oferty miejsc pracy na obszarze i wzrost dochodów mieszkańców

Przedsięwzięcie II. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze „Szlakiem Granitu”

Cel szczegółowy: 1.3. Rozwój rynku zbytu lokalnych produktów i usług, w tym wspieranie działalności klastra producentów granitu

Przedsięwzięcie III. „Smakiem Granitu” – markowe produkty i usługi obszaru

Cel ogólny: 2. Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe

Cel szczegółowy: 2.1. Rozwój oferty zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców obszaru oraz profesjonalizacja sektora organizacji pozarządowych

Przedsięwzięcie IV. Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”

Cel szczegółowy: 2.2. Prowadzenie działań zachęcających mieszkańców do poznania walorów przyrodniczych i kulturowych regionu

Przedsięwzięcie V. Na granitowym szlaku dziedzictwa i kultury

Szczegółowe informacje na temat wdrażania LSR, zasad przyznawania dofinansowania, rodzajach operacji, kryteriach oceny wniosków dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu", Udanin 86B, 55-340 Udanin oraz na stronie: www.lgd-szlakiemgranitu.pl.

Zapraszamy na konsultacje i doradztwo

Pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" udzielają bezpłatnych porad  potencjalnym beneficjentom w siedzibie biura od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 bądź drogą elektroniczną: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


 

 

 

Podsumowanie Podprogramu 2016

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Udaninie w porozumieniu z Bankiem Żywności we Wrocławiu w okresie V 2015 – VI 2016 realizował Podprogram 2016 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących.

W ramach Podprogramu 2016 łącznie do 250 osób potrzebujących na terenie gminy Udanin trafiło 21.320,30 kg żywności.

Artykuły spożywcze dostepne w ramach Podprogramu 2016 to: makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy, kawa zbożowa, ser topiony, sok jabłkowy.

W ramach Po PŻ 2014-2020 Podprogram 2016 po raz pierwszy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie realizował działania towarzyszące, które miały na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej, czyli:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,

 • pomoc towarzyszącą, niezbędną do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej,

 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji prowadzenia gospodarstwa domowego,

 • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,

 • udzielanie informacji o możliwych formach wsparcia,

 • organizowanie paczek żywnościowych na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy dla osób starszych, niepełnosprawnych korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka,

 • wsparcie psychologiczne.

W działaniach towarzyszących udział wzięło 42 osoby.


 

 

Podsumowanie Podprogramu 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie w porozumieniu z Bankiem Żywności we Wrocławiu w okresie V 2015 – VI 2016  realizował Podprogram 2015 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W ramach Podprogramu 2015 łącznie do X osób potrzebujących na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie trafiło X kg żywności (X paczki i X posiłków).

Artykuły spożywcze dostępne w ramach Podprogramu 2015 to: makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy, kawa zbożowa, ser topiony, sok jabłkowy.

W ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2015 po raz pierwszy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie realizował działania towarzyszące, które mały na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej, czyli:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,

 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej,

 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego

 • … należy wpisać działania towarzyszące zrealizowane przez OPL np. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, udzielanie informacji o możliwych formach wsparcia, poradnictwo, nauka pisania pism urzędowych, CV i listu motywacyjnego, konsultacje indywidualne, itd. Inne formy działań towarzyszących na rzecz włączenia społecznego to: tworzenie grup samopomocowych, wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, działania integrujące – organizacja spotkań opłatkowych i wigilijnych (w szczególności – osoby starsze, samotne, niepełnosprawne).

W działaniach towarzyszących wzięło udział X osób.


Operacyjna Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy WRZEŚNIA 2016 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Przedstawiamy 5 kroków, które trzeba wykonać,

aby starać się o 500 zł

na pierwsze i kolejne dzieci.

 

KILKA INFORMACJI NA POCZĄTEK:

Pamiętajcie Państwo, że wnioski będą przyjmowane dopiero od 1 kwietnia (termin jest zapisany w ustawie). Wcześniej można się jednak przygotować tak, aby nie trzeba było donosić dokumentów i wydłużać formalności. Pierwszy okres, na który ustalone będzie prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016 i kończy 30 września 2017.